ZJAZD 90-LECIA

  O nas Nasze profile Regulamin przyjęć w roku szkolnym 2024/2025 Egzamin Ósmoklasisty z Morcinkiem

   

  Ruda Śląska, 29  lutego 2024 r.

   

   

  REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

   IM. GUSTAWA MORCINKA

  NA ROK SZKOLNY 2024/2025
   
  1. Do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego decydują wyniki rekrutacji prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
  3. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma punktów przyznawanych za:
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • wybrane zajęcia edukacyjne oraz inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  1. Zasady przyznawania punktów:

   

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego,
   2. matematyki

  - mnoży się przez 0,35

   1. języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)

  - mnoży się przez 0,3;

   

  ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

   

  • W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;

   

  1. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

   

  1. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

   

  1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

   

  1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

   

  • Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

   

  • Punktacja za szczególne osiągnięcia
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

   

  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

   

  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

   

  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych

  i sportowych, o których mowa w punkcie 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   

  • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

                                                                                                                                                              

  1. Punkty za oceny z wybranych zajęć w poszczególnych klasach:
  • w klasie POLITECHNICZNEJ pod patronatem Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego ( rozszerzane przedmioty: matematyka, język angielski i do wyboru: fizyka lub informatyka – oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i najlepszej spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii – 24 miejsca;
  • w klasie DWUJĘZYCZNEJ z drugim nauczanym językiem angielskim (rozszerzane przedmioty: język angielski, biologia i do wyboru: chemia lub geografia - oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, najlepszej spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii – 24 miejsca;

   

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

   

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej wartości:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  1. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
  2. Lista konkursów przedmiotowych oraz olimpiad przedmiotowych znajduje się na stronach kuratorium oświaty oraz MEN.
  3. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalne na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
  4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

   

  1. Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego kandydat składa do dyrektora szkoły.
  1. wniosek powinien zawierać:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego imiona rodziców
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego adres miejsca zamieszkania kandydata
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata a w przypadku kandydata pełnoletniego adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata o ile je posiadają
  • wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
  • wskazanie wybranego oddziału w liceum ogólnokształcącym.
  1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zgodnych
   z pkt 7:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków przyjęcia:
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
  • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
  • opinię wydana przez publiczna poradnię psychologiczno – pedagogiczna, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
  1. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
   z obowiązkową klauzulą „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

   

   

  UWAGA !

  SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (w przypadku klasy dwujęzycznej) ODBĘDZIE SIĘ

  4 CZERWCA 2024 O GODZINIE 14.00 NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY.

  TERMIN DODATKOWY 24 CZERWCA 2024, GODZINA 10.00.

  WYNIKI SPRAWDZIANU ZOSTANĄ PODANE:

  6 CZERWCA 2024 I DLA TERMINU DODATKOWEGO 25 CZERWCA 2024.

   
   

  Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
  w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną

  Termin

  Działanie

  od 13 maja 2024

  do 17 czerwca 2024 do godz. 15.00

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

  UWAGA! Nie dotyczy klasy dwujęzycznej.

  od 13 maja 2024

  do 29 maja 2024

  do godz. 15.00

  Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

   z oddziałami dwujęzycznymi.

  UWAGA! DOTYCZY KLASY DWUJĘZYCZNEJ.

  4 czerwca 2024

  godz. 14.00

  Sprawdzian kompetencji językowych.

  UWAGA! DOTYCZY KLASY DWUJĘZYCZNEJ.

  6 czerwca 2024

  Podanie do wiadomości list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

  24 czerwca 2024

  godz. 10.00

  Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych, dla kandydatów,

  którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu

   w pierwszym terminie.

  25 czerwca 2024

  Podanie do wiadomości list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych – termin dodatkowy.

  od 21 czerwca 2024

   do 5 lipca 2024

  do godz.15.00

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  do 11 lipca 2024

   

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

  do 11 lipca 2024

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w  tym ustalonych przez Prezydenta Miasta.

  12 lipca 2024

   

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  od 12 lipca 2024

  do 18 lipca 2024

  do godz. 15.00

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia

  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

  19 lipca 2024

  do godz. 14.00

   

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                   Aleksander Porębski

   


  DO POBRANIA

  REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  IM. GUSTAWA MORCINKA

  NA ROK SZKOLNY 2024/2025


   

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek