ZJAZD 90-LECIA

  O nas Sukcesy Wsparcie psychologiczne Dokumenty i druki szkolne Biblioteka Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności  Wstęp deklaracji

  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej w domenie morcinek.edu.pl

  Dane teleadresowe jednostki:

  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
  ul. Jankowskiego 22
  41-710 Ruda Śląska

  e-mail: sekretariat@lo2morcinekrudasl.pl

  tel. 32 242 01 25,

  Data publikacji strony internetowej: 2007-10-05

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci m.in. skanów, zdjęć z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

  • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,

  • wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących.

  Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast

  • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie

  • skala szarości

  • wysoki kontrast

  • jasne tło

  • podświetlane linki

  • czytelna czcionka

  Data sporządzenia deklaracji

  Deklarację sporządzono dnia 2020-11-30

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Rumanowski 
  e-mail: marek.rumanowski@2lomorcinek.edu.pl
  Telefon: 32 242 01 25

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Jankowskiego. Ponadto znajdują się wejścia od strony zachodniej naprzeciw sekretariatu.  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.

  Od strony północnej znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych z podjazdem. Ponadto znajdują się wejścia obok sali gimnastycznej od strony północnej i południowej, a także wejście od strony zachodniej (pomieszczenia gospodarcze).

   Do piwnicy znajduje się osobne wejście. W budynku znajduje się na każdym pionie korytarze - parter, z dojściem do sali gimnastycznej I i II piętro z dojściem do sal lekcyjnych. Od strony północnej znajduje się parking.  Szkoła posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

  Od strony wschodnie i północnej znajduje się kompleks boisk (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka plażowa, siatkówka, rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia 100 metrowa) i skocznia do skoków  w dal.


  Dokument do pobrania w formacie .pdf -> Deklaracja dostępności   

  Kontakt

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
   ul. Jankowskiego 22
  • 32 242 01 25,

  Morcinek w obiektywie

  Mapa

  Kontakt ePUAP

  ePUAP: Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: (Identyfikator w ePUAP)
  IILOMorcinek